Commands in LaTeX

commands.tex

How to write commands in LaTeX. There is also the method of writing in plain Greek here. Notice, that in text below, some letters can not be decoded, because they were in Greek and this .txt was traveled through many OS’es :p .

Download a version of LaTeX here or here. Tables.

http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/LaTeXPrimer/Calculus.html

For writting in Greek:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\documentclass{article}
\title{ALGORIJMOI 'askhsh 3}
\author{Samar'as Ge'wrgios\\\begin{large}$ std10093 $\end{large}}
\date{29/5/12}
\usepackage{amsmath}
%\usepackage[english,greek]{babel}
%\usepackage[iso-8859-7]{inputenc}
\usepackage{polyglossia}
\setotherlanguage{greek}
\newfontfamily\greekfont[Script=Greek,Ligatures=TeX]{Times New Roman} % Has Greek characters
\pdfpagewidth 8.5 in
\pdfpageheight 11 in
\setlength {\topmargin}{0in}
\setlength{\headheight}{0in}
\setlength {\headsep}{0in}
\setlength{\textheight}{7,7in}
\setlength {\textwidth}{6.5in}
\setlength {\oddsidemargin}{0in}
\setlength {\evensidemargin}{0in}
\setlength{\parindent}{0.25in}
\setlength {\parskip}{0.25in}
\newcommand{\tab}{\hspace*{2em}} 
\begin{document}
\maketitle
\begin{large}
\begin{large}
\begin{large}
\begin{large}
\begin{large}
\begin{large}
\begin{large}
\begin{large}
\begin{center} \underline{'Askhsh 4} \end{center}
%\begin{greek} e??????? \end{greek}
\end{document}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

\documentclass{article}
\title{This is my first document}
\author{Samar'as Ge'wrgios}
\date{15/5/92}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[english,greek]{babel}
\usepackage[iso-8859-7]{inputenc}
\pdfpagewidth 8.5 in
\pdfpageheight 11 in
\setlength {\topmargin}{0in}
\setlength{\headheight}{0in}
\setlength {\headsep}{0in}
\setlength{\textheight}{7,7in}
\setlength {\textwidth}{6.5in}
\setlength {\oddsidemargin}{0in}
\setlength {\evensidemargin}{0in}
\setlength{\parindent}{0.25in}
\setlength {\parskip}{0.25in}
\begin{document}
\maketitle
\selectlanguage{english}
to feleki mou mesa
\selectlanguage{greek}
ellhnik'a\\
q\\w\\e\\r\\t\\y\\u\\i\\o\\p\\a\\s\\d\\f \\g \\h\\j  \\k\\l\\z \\x\\c \\v \\b\\n\\m\\
%÷\\ù\\å\\ñ\\ô\\ø\\õ\\é\\ï\\ð\\á\\ó\\ä\\ö \\ã \\ç\\è  \\ê\\ë\\æ \\î\\ò \\ôðô\\â\\í\\ì

ËÉÓÔÁ
Hello world
\begin{list}{*}{}
\item Item one
\item Item two
\item Item three
\end{list}

ÄÉÊËÁÄÇ
\begin{displaymath}
  f(x) = \left\{
   \begin{array}{lr}
    1 & : x\\
    0 & : x 
   \end{array}
  \right.
\end{displaymath} 

\newpage

\Leftrightarrow ÓÕÍÅÐÁÃÅÔÁÉ

for a single space, simply type \;

ÃÉÁ ÍÁ ÖÁÙ ÐÁÑÁÃÑÁÖÏ(ÍÁ ÌÇÍ ÁÖÇÍÅÉ ÊÅÍÏ) \setlength{\parindent}{0in} OR \\* start a new line but not a new paragraph. 

ÁÈÑÏÉÓÌÁ -> $\sum_{i=0}^n i^3$ äéíåé êáôù ïñéï ôï i=0 êáé áíù ôï n

TAB-> \newcommand{\tab}{\hspace*{2em}} \tab this is tabbed
È  ->\Theta
BOLD - >{\bf this is a bold text}

{\small mikr'o} ,mesa'io,
\begin{large}
meg'alo
\end{large}\\ % allazw paragrafo \par

\noindent %allazeis paragrafo xwris na bei to keno ths paragrafou
kai kal'a 'allaxa par'agrafo
\latintext agglika.\\ % output:agglika
\greektext agglik'a\\ %output:áããëéêÜ

\begin{center} % ta kentrarei
\emph {'emfash} . 
\textbf{tonism'o}. 
\underline{upogr'ammish} .
\end{center}
%anamesa se $ vazw ma8imatika.ta kentrarei otan ta grafw me $$
$$ 5x $$
$ 44 $
%\overline{x^3+2} ta vazei katw apo mia paula.dld einai san na nai me bar
%\underbrace{x^3+2}_{abcd}  to kanw gia na 8esw to x^3+2 san abcd.
%\Longleftrightarrow isodynamo (grafetai kai xwris to Long)
%\Longrightarrow synepagetai (grafetai kai xwris to Long)
% { \{
%a_2 a me deikth 2
% output: ...2 \ldots2
%\hat{x} <-x me kapelaki  ,  x me bar apo panw tu \bar{x}
%é ìå äéáíõóìá \vec{\imath}
%ä \delta
%ë \lambda
%î \xi
%á \alpha
%è \vartheta <-(gia thn diaforish) \theta
%ó \sigma
%ð \pi
% Ó ãéá ôá áèñïéóìáôá \Sigma
% å \epsilon
%aristero floor \lfloor deksi tavani \rceil
% gia na pw oti den isxuei kati tote vazw not px \not <
%diaforo \neq
%anhkei \in
% uposunolo \subseteq
%gnhsio yposunolo \subset
%<= le
%>=\ge
%\angle
% to keno sunolo \emptyset
% \Re /mathbf{Z} /mathbf{Q} /mathbf{R}
%yparxei \exists
% gia ka8e \forall
%to j to migadiko \jmath
% \infty
% óõí ðëçí \pm
% x \times
% anw teleia \cdot
% * \star
% duo strauroi o enas panw apo ton allo \ddagger gia enan bazw \dagger
% enwsh sunolwn \cup
% ^ \wedge 
% È \ominus
% âáæåé åíá êõêëáêé áéñùïõìåíï \circ
 % âáæåé åíá êõêëï ìå ôï êåíôñï ôïõ ìáõñï \odot
%/triangleleft
%bigtriangledown
%\wr
% \div
%asteraki \ast
%ÔÏÌÇ óõíïëùí \cap
% enas kuklos me ena + mesa tu \oplus

%/ /backslash

% \sqrt[root]{arg}
%The \sqrt command produces the square root of its argument. The optional argument, root, 
%determines what root to produce, i.e., the cube root of
%x+y
%would be typed as
%$\sqrt[3]{x+y}$

%\sin, \cos, \ln, \log, tan

%2 eis thn 23 2^{23}
%2 eis thn a me deikti i -> 2^a_1

\end{document}

This code comes from G. Samaras.
A tutorial suggested from Evaggelia Giannikou, can be found here.

Have questions about this code? Comments? Did you find a bug? Let me know! 😀
Page created by G. (George) Samaras (DIT)

Advertisements

2 thoughts on “Commands in LaTeX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s